Klient Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Termín september 2020 – apríl 2021

Otvorenie celospoločenskej diskusie na tému potravinovej sebestačnosti Slovenska s dôrazom na kritický stav a nepriaznivý vývoj slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva prostredníctvom komunikačnej stratégie, mediálnych vzťahov, videoprodukcie, sociálnych médií a tlačových konferencií.

Východisko

Situácia v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve je dlhodobo kritická. Aj napriek deklarovanej snahe podporovať potravinovú sebestačnosť krajiny sa čísla základných komodít uberajú opačným smerom. Pri niektorých (častokrát tradičných) plodinách dokonca hrozí, že časom bude Slovensko úplne závislé na dovoze zo zahraničia.

Zadanie

Hlavným cieľom bolo poukázať na alarmujúcu situáciu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku a s ňou spojené riziká vyplývajúce z pasívneho a nekonštruktívneho prístupu kompetentných orgánov. Téma si vyžaduje odbornú znalosť, pre laickú verejnosť je potrebné fakty zrozumiteľne vysvetliť, a to bola príležitosť pre nášho klienta budovať si aj u širokej verejnosti svoju pozíciu relevantného odborníka, zástupcu poľnohospodárov a potravinárov. Potrebovali sme nielen vykresliť súčasný kritický stav toľko proklamovanej slovenskej potravinovej sebestačnosti, ale upozorniť aj na negatívne trendy, ktorými sa agropotravinárstvo uberá a ich následky v budúcnosti. SPPK upevnilo svoju rolu  aktívneho iniciátora celospoločenskej diskusie, na základe ktorej budú politici a vláda konať a  zákazníci upravia svoje nákupné preferencie v prospech lokálnych dodávateľov. Dôležitú úlohu zohrávala aj pandémia vírusu COVID – 19, vo svetle ktorej sa sebestačnosť Slovenska stala ešte naliehavejšou témou. Potrebovali sme sa zamerať na vzdelávanie širokej laickej, ale aj odbornej verejnosti, priblížiť fakty, štatistiky a objektívne informácie stavu krajiny s cieľom vyvolať záujem a podporu tohto sektora.

Realizácia

Téma potreby potravinovej sebestačnosti rezonuje v spoločnosti už dlho, avšak bez konkrétnych hmatateľných výsledkov. Už niekoľko dekád sa poľnohospodárstvo a potravinárstvo nachádza na okraji štátneho záujmu a pritom nutne potrebuje zmeny prístupu. Projektom „SME (ne)sebestační“ sme chceli poukázať na stav konkrétnych základných komodít na Slovensku. V úvode sme si vytipovali zoznam konkrétnych potravín a plodín, na ktoré budeme upozorňovať. Priestor na vyjadrenie sme poskytli  aj lokálnym producentom.

Zamerali sme sa na základný merateľný ukazovateľ v kontexte potravinovej sebestačnosti, a to percentuálne vyčíslenie súčasného a želaného stavu. Spolu s odborníkmi, poľnohospodármi a potravinármi sme vypočítali koľko hektárov polí či vysadených stromov, kilogramov plodín alebo kusov hospodárskych zvierat potrebujeme, aby sme dosiahli tak veľmi želanú 100 % – nú potravinovú sebestačnosť Slovenska.

V rámci denníka SME sme založili rubriku SME sebestační, ktorá sa venovala jednotlivým plodinám. Okrem zhodnotenia súčasnému stavu odborníci navrhovali aj konkrétne riešenia, ktoré by danej poľnohospodárskej či potravinárskej oblasti pomohli. Upozorňovali taktiež na nežiadúce trendy fatálne ohrozujúce samotné pestovanie komodity na Slovensku. Neriešením situácie by mohla nastať závislosť krajiny od dovozu plodín, ktoré si vieme aj sami dopestovať. Ambíciou projektu bola nielen priama podpora, ale aj vytvorenie tlaku verejnosti na zmenu.

Štatistické čísla, ale aj odhady do budúcnosti, sme znázornili v prehľadnej infografike. Téme sme sa otvorene venovali aj v blogoch, natočených vlogoch, distribuovaných tlačových správach zdieľaných všetkými komunikačnými kanálmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej spoločnosti a jej členov.

Výsledky

Téma potravinovej sebestačnosti Slovenska rezonuje rôznymi spôsobmi. Samotná SME rubrika obsahuje 6 článkov vysvetľujúcich problematiku zemiakov, hydiny a vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny či vína. Dôležitosť témy potvrdzujú aj čísla – články získali viac ako 118 00 klikov a priemerný čas strávený na každom z nich bol približne 2,5 minúty. Úspešné bolo aj zdieľanie na sociálnych sieťach.