Súťaž je organizovaná OZ Združenie umenia a športu, ktoré plne zodpovedá za jej realizáciu. V prípade otázok kontaktujte organizátora.

Podmienky súťaže „Súťaž na Facebooku“

Podmienky súťaže „Súťaž na Facebooku“ (ďalej len „súťaž”) sú určené výhradne pre danú súťaž.

Organizátorom súťaže je Združenie umenia a športu (ďalej len „ZUaŠ“), IČO: 54521131, sídlo Dolné bašty 3/A, 917 01 Trnava, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedených MV SR reg. č. VVS/1-900ú90-63766.

 1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 1. 6. 2023 do 6. 6. 2023 vrátane. ZUaŠ si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť podmienky súťaže.

 1. Účastníci súťaže

Do žrebovania sa môžu zapojiť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú fanúšikmi profilového účtu Fontána pre Zuzanu na Facebooku a v čase trvania súťaže odpovedia na otázky do komentára pod súťažný príspevok na profilovom účte Fontána pre Zuzanu na Facebooku.: www.facebook.com/MuzikalFontanaPreZuzanu

Do súťaže je možné sa zapojiť iba jedenkrát.

Účastníkom súťaže nemôže byť člen realizačného štábu projektu Fontána pre Zuzanu.

 1. Výhra

5 x 2 vstupenky na voľné sedenie na OPEN AIR MUZIKÁL Fontána pre Zuzanu v jednom z 5 vypísaných miest, v ktorých sa muzikál bude konať.

 1. Určenie výhercu súťaže a podmienky získania výhry

ZUaŠ vyžrebuje piatich výhercov zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí vyhrajú po 2 lístky na muzikál Fontána pre Zuzanu. Výhercami sa stanú účastníci súťaže, ktorí splnia podmienky uvedené v bode 2 týchto súťažných podmienok, poskytnú všetky údaje podľa 5. bodu týchto súťažných podmienok, ktoré sú potrebné na ich nezameniteľnú identifikáciu a odovzdanie výhry. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 7. 6. 2023 pomocou generujúcej aplikácie.

Meno a mesto, v ktorom sa vyžrebovaní výhercovia zdržujú, ZUaŠ zverejní na svojom profilovom účte na Facebooku – Fontána pre Zuzanu. Výhercovia budú o výhre informovaní súkromnou správou na svoj osobný profilový účet, ktorým sa zapojili do súťaže na Facebooku.

Ak niektorý vyžrebovaný výherca nesplní podmienky, ktoré sú uvedené v bode 2. a 5. týchto súťažných podmienok alebo sa s vyžrebovaným výhercom nebude možné skontaktovať do 48 hodín od odoslania súkromnej správy, organizátor súťaže vyžrebuje ďalšieho výhercu namiesto neho.

Podmienkou odovzdania výhry je trvanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa 5. bodu týchto súťažných podmienok u vyžrebovaného výhercu. V prípade, ak vyžrebovaný výherca odmietne výhru prevziať, ZUaŠ vyžrebuje ďalšieho výhercu.

ZUaŠ nezodpovedá za nedoručenie výhry spôsobené chybou v doručovacej emailovej adrese alebo inom bode osobných údajov.

Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby.

 1. Osobné údaje

Účastník súťaže za účelom overenia splnenia podmienok súťaže a odovzdania výhry, s poukazom na ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) dobrovoľne udeľuje ZUaŠ súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu:

 • meno, priezvisko a emailová adresa za účelom odovzdania výhry na obdobie do 26. 8.2023,
 • meno, priezvisko a emailová adresa za účelom komunikácie vo veci súťažných podmienok na obdobie do 26. 8.2023,
 • meno, priezvisko a mesto, v ktorom sa účastník súťaže zdržuje, za účelom zverejnenia údajov o výhercovi na profilovom účte ZUaŠ na Facebooku www.facebook.com/MuzikalFontanaPreZuzanu na obdobie do 26. 8.2023.

Účastník súťaže je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

Všetky informácie a oznámenia podľa článku 12 a 13 nariadenia, vrátane možnosti odvolania súhlasu, ZUaŠ ako prevádzkovateľ zverejňuje na dynamic.sk/fontana-pre-zuzanu-podmienky-sutaze.

 1. Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca, ktorý pri zdanení výhry postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 1. Vyhlásenie účastníka súťaže

Účastník súťaže vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie podmienok súťaže alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka súťaže zo súťaže.

 

 1. Vyhlásenie ZUaŠ

ZUaŠ vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená, ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

ZUaŠ prevádzkuje túto súťaž s odvolaním na:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – najmä § 847 a nasl.
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení – najmä § 4 ods. 5
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – najmä § 11, § 15 a § 28

 1. Osobitné ustanovenia

ZUaŠ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť podmienky alebo súťaž bez náhrady úplne zrušiť.

Tieto podmienky súťaže sú platné a účinné od 1. 6. 2023 do 26. 8.2023